News

Το γενικό συμπέρασμα της περσινής μας ανασκόπησης τέτοιο καιρό ήταν ότι «η Κυπριακή Ναυτιλία τα πέντε προηγούμενα δύσκολα χρόνια για τη χώρα μας, παρέμεινε ένας από τους πιο σημαντικούς αιμοδότες της κυπριακής οικονομίας, με χειροπιαστές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης».  Πώς βρίσκει λοιπόν, την Κυπριακή Ναυτιλία το απελθόν έτος και ποιες είναι οι προκλήσεις και οι προοπτικές της για το νέο έτος;

Ο κυπριακός στόλος παρέμεινε ο 11ος Μεγαλύτερος Στόλος στον κόσμο και 3ος μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).  Η Κύπρος, επίσης, θεωρείται το Μεγαλύτερο Κέντρο Πλοιοδιαχείρισης στην Ε.Ε. και ανάμεσα στα πρώτα τρία τέτοια κέντρα παγκοσμίως. 
Η συνεισφορά της κυπριακής ναυτιλίας στην Οικονομία της Κύπρου ανέρχεται στο 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.  Στοιχεία του 2017, καταδεικνύουν ότι παρά τις ασταθείς Ναυλαγορές διεθνώς τα προηγούμενα χρόνια, οι εισροές στη Δημοκρατία από τις Θαλάσσιες Μεταφορές ξεπέρασαν το €1 δισεκατομμύριο για ακόμη μία συνεχή χρονιά.

Επιπρόσθετα, στην Κύπρο λειτουργούν πέραν των 200 πλοιοκτητριών, πλοιοδιαχειρίστριων και ναυτιλιακά συναφή εταιρειών παγκοσμίου φήμης και αναγνώρισης.  Ο ευρύτερος Τομέας της Ναυτιλίας, εργοδοτεί γύρω στους 4.500 υπάλληλους και 55.000 ναυτικούς, με ψηλές απολαβές.  Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία αποτελεί ίσως τη μόνη βιομηχανία που στηρίζει την κυπριακή οικονομία χωρίς κρατικές επενδύσεις και δραστηριοποιείται ταυτόχρονα τόσο επιτυχώς επί παγκόσμιας βάσης, ελέγχοντας ένα στόλο 2.500 ποντοπόρων πλοίων από την Κύπρο. Το Κυπριακό Νηολόγιο επίσης θεωρείται, από τα πιο ποιοτικά και ασφαλή διεθνώς.  Η έγκριση από την Ε.Ε. το 2010, του ειδικού καθεστώτος «Ανοικτού Νηολογίου», ενίσχυσε σημαντικά την εικόνα της Κυπριακής Σημαίας και δημιουργεί προσδοκίες περαιτέρω ανάπτυξης της Κυπριακής Ναυτιλίας.

Η πρόσφατη δε ομόφωνη απόφαση της Βουλής τον περασμένο Ιούλιο για τη δημιουργία ανεξάρτητου «Υφυπουργείου Ναυτιλίας» από την 1η Μαρτίου 2018, αναμένεται ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κυπριακής Ναυτιλίας και κατ’ επέκταση, της Οικονομίας, όπως και οι αξιέπαινες προσπάθειες προώθησης της Κυπριακής Ναυτιλίας που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό από τη Ναυτιλιακή Διοίκηση, με την ενεργό συμμετοχή της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, καθώς και του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA), ειδικά για την περίπτωση του «Brexit».

Όπως προαναφέρθηκε, η ομόφωνη Κοινοβουλευτική έγκριση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, αναμένεται να λειτουργήσει ως πειστικός μοχλός παραμονής της υφιστάμενης Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Κύπρο και έλξης επιπρόσθετων ποιοτικών πλοιοκτητών και ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο, δεδομένου ότι αυτή η νέα θεσμική δομή θα αποφέρει ακόμη πιο γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση λειτουργικών προβλημάτων ναυτιλιακών εταιρειών.  Με αυτόν τον τρόπο, θα έχει αλυσιδωτά θετική επίδραση στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση άλλων οικονομικών κλάδων που παρέχουν υπηρεσίες προς τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, καθώς επίσης, στη στενή συσχέτιση της Ναυτιλίας με τον αναδυόμενο Τομέα Ενέργειας.

Καθίσταται λοιπόν επείγον, η πλήρης αξιοποίηση του εναπομένοντα χρόνου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Υφυπουργείου τον Μάρτιο του 2018, καθώς και της σχετικής Μελέτης η οποία έχει ειδικά εκπονηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων λειτουργικών προϋποθέσεων έτσι ώστε το «Υφυπουργείο Ναυτιλίας» να είναι σε είναι σε θέση να λειτουργήσει αποτελεσματικά από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου αυτού υποσχόμενου θεσμού, ειδικά σε σχέση με την

Αναδιάρθρωση του Τμήματος Ναυτιλίας και να καταστεί έτσι λειτουργικά, πιο ευέλικτο και ακόμη πιο αποδοτικό και εκσυγχρονισμένο σε εξειδικευμένα θέματα όπως πλήρης μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών προς ναυτιλιακές εταιρείες.

Η έγκριση του πλήρους αναβαθμισμένου Κυπριακού Ναυτιλιακού Φορολογικού Συστήματος από την Ε.Ε. το 2010, αποτελεί ίσως, την πιο σημαντική επιτυχία της Κυπριακής Ναυτιλίας, καθώς διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Κυπριακού Νηολογίου και της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και με αυτόν τον τρόπο, την απρόσκοπτη συνέχιση της ουσιαστικής συνεισφοράς της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην κυπριακή οικονομία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε εμπράκτως και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης που πέρασε η Κύπρος όπου, παρά τα υψηλά επίπεδα «κουρέματος» που δέχθηκαν ναυτιλιακές εταιρείες, αυτές παρέμειναν στην Κύπρο και στηρίζουν αδιάκοπα την οικονομία.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχει παρουσιαστεί αύξηση πέραν του 65% σε ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν ενταχθεί στο εξειδικευμένο και ανταγωνιστικό ναυτιλιακό φορολογικό σύστημα της Κύπρου και τα έσοδα από τη Ναυτιλία έχουν αυξηθεί κατά 25%.

Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί και ενταθεί η Προώθηση του νέου Συστήματος σε άλλες χώρες στο εξωτερικό για την προσέλκυση περισσότερων πλοίων στο Κυπριακό Νηολόγιο και Ναυτιλιακών Εταιρειών στην Κύπρο, καθώς και η Επέκταση του Συστήματος, με τη συμπερίληψη επιπρόσθετων ναυτιλιακά συναφή δραστηριοτήτων ή/και επιπρόσθετων φορολογικών κινήτρων προς τη Ναυτιλία, με στόχο την ανάπτυξη από την Κύπρο εξειδικευμένων συσχετιζόμενων υπηρεσιών όπως, για παράδειγμα, χρηματοδότησης αγοράς πλοίων, διαχείρισης πρώτων υλών και ναυπηγικών μονάδων.

Συνέχιση της κρατικής / πολιτειακής στήριξης κρατικών και ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ναυτικών Σχολών στην Κύπρο, για την προσέλκυση νέων στο ναυτιλιακό και ναυτικό επάγγελμα και με τον τρόπο αυτό, τη διασφάλιση βιώσιμης στελέχωσης και ανάπτυξης της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.  Ταυτόχρονα, ανάγκη προώθησης της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» μέσω στήριξης τού υπό σύσταση, «Κυπριακού Ιδρύματος Θάλασσας».

Το 2017, βρήκε τη Ναυτιλία διεθνώς να απολαμβάνει βελτιωμένα ναύλα μετά από μία πολυετή περίοδο «θαλασσοταραχής» χαμηλών εσόδων λόγω της αντίστοιχης κατάστασης της Διεθνούς Οικονομίας.  Κατά την ίδια χρονιά, η κυπριακή οικονομία παρουσίασε σημαντική θετική ανάπτυξη.  Η δε πορεία της Κυπριακής Ναυτιλίας το 2017, απόρροια των αξιέπαινων ενεργειών που είχαν αναληφθεί από την Κυβέρνηση και τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία τον περασμένο χρόνο, ήταν σωστά «χαρτογραφημένη».  Αποκορύφωμα των ενεργειών αυτών αποτέλεσε, η θεσμική αναβάθμιση της Κυπριακής Ναυτιλιακής Διοίκησης, με την ομόφωνη έγκριση από τη Βουλή τον Ιούλιο του 2017, σε ανεξάρτητο Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τη δημιουργία θέσης Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, γράφοντας ουσιαστικά μία νέα σελίδα Ναυτιλιακής Ιστορίας για την Κύπρο.

«Αρμενίζοντας» ήδη στο Νέο Έτος, για να καταστεί το 2018, ως πραγματικά «Σωτήριον Έτος» για την Κυπριακή Ναυτιλία, θα πρέπει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας να λειτουργήσει με ευελιξία και αποτελεσματικότητα.  Ο/Η δε Υφυπουργός Ναυτιλίας θα πρέπει να θέσει σαν κύριους στόχους τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση “Κρατικής Ναυτιλιακής Πολιτικής” τόσο σε βραχυπρόθεσμη αλλά περισσότερο, σε μακροπρόθεσμη βάση καθώς και την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης ναυτιλιακών εταιρειών.  Με αυτόν τον τρόπο, η κυπριακή Πολιτεία θα καταστεί έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στις χειροπιαστές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, η οποία όχι μόνο συνεισφέρει ουσιωδώς στην Οικονομία και την Κοινωνία, αλλά επίσης ενισχύει έμπρακτα την πολιτική οντότητα της χώρας μας.

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα (45%). Αυτό που διαφοροποιείται είναι ο μέσος αριθμός νέων θέσεων εργασίας ο οποίος έχει αυξηθεί από 1,6 σε 4,8. Από την άλλη το ποσοστό των εταιρειών που έχουν χάσει θέσεις εργασίας εξακολουθεί να μειώνεται έστω και οριακά (16% σε σχέση με 20%). Οι θέσεις αυτές και στις δύο περιπτώσεις (νέες και χαμένες) προέρχονται κυρίως από τους τομείς της παραγωγής προϊόντων/ υπηρεσιών καθώς και των πωλήσεων/μάρκετινγκ, με το μέσο αριθμό νέων θέσεων (7,1 και 6,3 αντίστοιχα) να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από αυτόν των χαμένων θέσεων (3,4 και 1,9 αντίστοιχα).
 
• Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει προχωρήσει σε μειώσεις στο μισθολόγιο και ωφελήματα της επιχείρησης μειώνεται ακόμη περισσότερο και ανέρχεται στο 7% συνεχίζοντας τη σταδιακή μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα. Όσον αφορά το μέσο ποσοστό μείωσης, έναντι του συνολικού μισθολογίου, αυτό έχει προσδιοριστεί στο 15,3%.
 
• Επτά στις δέκα επιχειρήσεις (69%) εξακολουθούν να αναμένουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους το επόμενο εξάμηνο θα παραμείνει σταθερός. Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων προβλέπει ποσοστό 20%, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα (16%), με όσους εξέφρασαν αντίθετη άποψη, δηλαδή έκαναν αναφορά σε μείωση του προσωπικού να παραμένουν μάλλον σταθεροί (8%). 
 
• Ο βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης το τελευταίο εξάμηνο παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα (μέση ικανοποίηση της τάξης του 3,0 σε σχέση με 2,7). Σημαντικότεροι λόγοι δυσαρέσκειας και κατ’ επέκταση τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα εξακολουθούν να είναι η μειωμένη ζήτηση/ πελατεία/ κύκλος εργασιών και η έλλειψη ρευστότητας.     
 
• Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, αφού συγκριτικά με τα προηγούμενα κύματα ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει βελτιωθεί (40% έναντι 30% το προηγούμενο κύμα). Από την άλλη, οι επιχειρήσεις που αναφέρονται σε μειωμένο κύκλο εργασιών έχουν μειωθεί από το 57% στο πρώτο κύμα στο 14% στο τρέχον κύμα. Η πιο πάνω τάση δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε σχέση με το δείκτη κερδοφορίας, ενώ όσον αφορά το δείκτη κόστους χρηματοδότησης αυτός δείχνει να παραμένει σταθερός. 
 
• Όσον αφορά τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον κύκλο εργασιών το επόμενο εξάμηνο, αυτός αναμένεται μάλλον να αυξηθεί, όπως αυξημένο αναμένεται να είναι και το κέρδος της επιχείρησης.

CYPRUS – GAS COMPANIES!

Energy minister Yiorgos Lakkotrypis said that Cyprus received three bids for block 10 in its exclusive economic zone, one from a consortium consisting of the U.S. energy giant ExxonMobil and Qatar Petroleum, one from a consortium comprising Italy’s ENI and France’s Total, and a third from Norway’s Statoil.

The ENI-Total consortium was also the only bidder for block 6, Lakkotrypis told reporters after briefing the cabinet on the outcome of Cyprus’s third oil and gas licencing round, adding that the government received two more offers from a consortium consisting of Israel’s Delek, Avner and Capricorn, and a second one from ENI.

 “The government is very satisfied with the outcome,” Lakkotrypis said. “We have achieved the qualitative targets that we set to attract companies, which have the necessary technical and financial calibre to help us, especially during this difficult financial situation this sector is currently experiencing.”

Lakkotrypis added that on Monday he had asked the chairman of a special advisory committee to start evaluating the bids so that he can submit a proposal to the cabinet.

The minister said the evaluation criteria, which to 65 per cent take into account financial parameters, with the remaining 35 per cent concerning technical aspects, reward companies that pledge to drill exploratory wells within the first three years after signing the contracts. The minister declined to comment on the content of the bids received, including possible signature bonuses.

Block 10, which is adjacent to Egypt’s exclusive economic zone and close to the 30 trillion cubic feet Zohr finding, announced by ENI in September last year, was relinquished by Total months earlier after it decided to concentrate its efforts on Block 11. ENI, together with South Korea’s KoGas, has the exploration and exploitation licence for blocks 2, 3 and 9 in Cyprus’s exclusive economic zone. Delek together with the Houston-based Noble Energy and British Gas, a subsidiary of the British and Dutch energy giant Shell, also partner in the Aphrodite field in block 12, so far Cyprus’s single gas discovery containing 4.5 trillion cubic feet.

Lakkotrypis said that with the third oil and gas round, which the government announced in March, Cyprus’s sovereignty rights, disputed by Turkey, were strengthened. “Our strategy as a whole, with the entry of Shell (via British Gas) and with some of the terms that we modified in this competition, it was to attract companies which would help us technically and financially but also in terms of the political dimension,” he said. Still, the bids “will be judged by their technical and financial (value) according to the criteria we have set”.

Deputy government spokesman Victor Papadopoulos said that the interest shown in the third round “means a lot in every aspect” and added that “everyone can come to their own conclusions”.

While production at Aphrodite is not expected to begin before 2020, and stakeholders are considering various options, including transporting gas to one of Egypt’s mothballed liquefaction plants, Lakkotrypis said that for the government the possibility of setting up a similar facility in Cyprus remains on the table and could be implemented once “necessary quantities” are discovered.

“All options are on the table,” the energy minister said. “The first factor is what discoveries we are going to have, which will be confirmed in the immediate future”.

Currently, consultations with Egypt concerning the sale of Cypriot gas “are quite intensive,” Lakkotrypis said, adding that consultations regarding the development of Aphrodite were also rigorous. “They are both related to each other,” he said. “We would like to conclude as early as possible, there are timetables, but allow me not to say more about this”.

Nicosia Book Festival

 

The first-ever Nicosia Book Fest was taking place on Sunday at the Acropolis Park in Nicosia and was pronounced a huge success by organisers with scores of visitors taking part.

Chrysostom Pasiardis, the head of the organising committee told the Cyprus News Agency that they now hoped to make the festival a regular thing. The event aimed at raising awareness of reading in Cyprus as it was not something most Cypriots engaged in.

“We know that organising a festival alone will not solve the problem but we hope that this is a principle that will become a tradition and will help greatly to establish the book in the consciousness of everyone,” he said.

Over 40 organisations, bookstores, libraries, universities, literary agents and publishers were taking part.

Gathering everyone together was a process that lasted six months, Pasiardis said. Visitors to the event were able to walk through various stands and talk with authors.

AKEL general secretary Andros Kyprianou also visited saying it was important for people to learn about the benefits of reading books. He said the party was planning to come up with a comprehensive plan for the creation of a new state library. He also said local authors need to be supported more.

Organisers of the festival include the Prometheus Institute, the government press and information office (PIO), Strovolos Municipality and the Cyprus Youth Board.

Ayia Napa marina

The highly-anticipated start of construction works for the development of the Ayia Napa Marina is a step closer following the approval of a revised permit from the Planning Authority.

The approval, along with other issues, were discussed in a meeting between the Mayor Ayia Napa Yiannis Karousos and Stavros Caramondanis and Haris Koureas, representing Μ.Μ. Makronisos Marina Ltd, the investment company leading the development of the marina.

The ambitious project, which is expected to change not only the face of tourism in the region but also of Cyprus in general, is moving ahead as tenders have also been submitted for the construction of the marina.

The approval of the revised planning permit relates to additional upgrades to the existing project, and the official start of construction works is expected soon.
Speaking after the meeting, Karousos expressed his satisfaction at the progress of the project.

“The approval of the revised planning permit for the marina -our marina- brings a lifelong dream for the development of Ayia Napa one step closer to reality. Along with other that we promoting, we are confident that the marina will give a huge lift to the region and to the municipality of Ayia Napa, as it will have a positive multiplier impact on the local economy, strengthening businesses and creating new job opportunities”.

“Having followed all the necessary procedures, we are now very close to the launch of the Ayia Napa Marina project works”, said Stavros Caramondanis, CEO of Μ.Μ. Makronisos Marina Ltd. “Today’s meeting is testament to the hard work and